Sverigedemokraterna i Nyköping | Sida 31

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Nyköping

Varmt välkomna till vår förening.
BESÖK OSS ÄVEN PÅ FACEBOOK.

Thom Zetterström

Ordförande

Tel: 0736 – 99 66 86

Adress
SD Nyköping
Högbrunnsvägen 2B
611 38 Nyköping

Klicka här för öppettider!
Klicka här för karta.
Skicka e-post till oss: nykoping@sd.se

Övriga kontakter
Thom Zetterström, Distriktsombudsman
thom.zetterstrom@sd.se eller 0736-99 66 86

Malin Karlsson

Gruppledare

Tel: 0723 – 00 55 08

 

 

 

 

 

 

Swisha ditt stöd till 123 073 10 34

Simon Lindbäck, Ungsvenskarna
simon.lindback@sd.se eller 0762-309842
Anita Nygren, SD-kvinnor
anita.nygren@sd.se eller 0762-231645

 • Valmanifest 2010

  Av Sverigedemokraterna Nyköping den 2 september, 2010
  0
  0

  Sverigedemokraterna i Nyköping

  Valmanifest 2010

  Nyköping är en kommun som har mycket att erbjuda. För både befolkningen och besökare i kommunen finns det gott om saker att uppleva och glädjas åt. Vid sidan av det positiva har de övriga partierna skapat stora utmaningar för framtiden. Arbetslösheten är för hög, och alltför många människor är beroende av försörjningsstöd. En alarmerande hög andel av ungdomarna går ut grundskolan utan att ha uppnått målen i ett eller flera ämnen. Otryggheten är utbredd som en följd av den höga brottsligheten, och resulterar i att många är rädda för att gå ut under kvällstid. Kommunen har uppvisat brister när det gäller att erbjuda lämpligt boende åt äldre. Segregation och utanförskap vittnar om stora socioekonomiska klyftor och en misslyckad invandrings – och integrationspolitik. För att komma till rätta med dessa problem kommer Sverigedemokraterna i Nyköping att prioritera arbetet för följande under kommande mandatperiod:

   

  En ansvarsfull invandrings – och assimileringspolitik.

  • Kommunen skall inte teckna förnyade avtal med migrationsverket om flyktingmottagande.
  • Assimileringsarbete ska ersätta det nuvarande integrationsarbetet. Invandrare ska anpassa sig till det svenska och inte tvärtom.
  • Kommunen skall motsätta sig alla former av diskriminering, vilket innefattar etnisk kvotering och så kallad positiv särbehandling. Arbetet mot rasism skall pågå som en naturlig del i all offentlig verksamhet. Även svenskfientligheten ska belysas och motarbetas.
  • Föreningar och organisationer vars verksamhet helt eller delvis syftar till att bevara eller stärka invandrares ursprungliga kultur och därmed har en segregerande effekt, skall inte stödjas av kommunen.
  • En satsning bör göras på att införa verksamhet med flyktingguider som idag finns i kommuner som exempelvis Eskilstuna. Detta för att underlätta för invandrare och flyktingar att assimileras i samhället.
  • Svenska för invandrare (SFI) bör ses över i syfte att garantera undervisning av god kvalitet, med goda kunskaper i svenska språket som resultat. Det bör utredas vilka åtgärder som krävs för att få fler att fullfölja utbildningen.
  • Kommunal information och service bör i första hand ges på svenska. Restriktiva regler skall gälla för anlitande av tolkar.
  • Heltäckande slöja skall inte tillåtas inom offentlig verksamhet.
  • Inga fullskaliga moskéer ska byggas i Nyköping.

   

  Fler i arbete och ett gott företagarklimat.

  • Kommunen skall utreda möjligheten till att i samarbete med näringslivet, Arbetsförmedlingen och utbildningsanordnare införa kortvariga, marknadsanpassade utbildningar. Detta ska leda till att fler får arbete samtidigt som näringslivets behov av kompetent arbetskraft tillgodoses när behov uppstår.
  • För att ge ett gott företagarklimat skall tillgången till lokaler med lämplig storlek och rimlig hyra utredas.
  • Behov av fler parkeringsplatser i centrum bör utredas i syfte att gynna centrumhandeln.

   

   

  En trygg, demokratisk och kunskapsinriktad skola.

  • Fler lärare skall anställas för att minska storleken på elevgrupperna och underlätta individualiserad undervisning. Genom en satsning på fler vuxna i skolan exempelvis i form av klassmorfar, kamratstödjare och kuratorer, ökas lärarnas möjlighet att ägna sig åt undervisning. Samtidigt ökar möjligheten att upptäcka och ingripa mot kränkande handlingar såsom mobbning, hot och våld.
  • All personal i skolan skall aktivt verka för att lära ut innebörden av demokrati och respekt för andras åsikter, samt uppmuntra reflektion kring etiska och moraliska frågor. Kritiskt och självständigt tänkande ska uppmuntras.
  • Elever och föräldrar skall erbjudas goda möjligheter att välja skola och skolform, dock skall kommunen inte tillåta etablering av friskolor som har en segregerande effekt.
  • Skriftliga ordningsomdömen skall erbjudas från första klass.
  • En jourskola skall finnas dit stökiga elever som hindrar undervisningen eller som orsakar en otrygg arbetsmiljö skall kunna flyttas till.
  • Hemspråksundervisning skall hänvisas till studieförbunden.
  • Hjälp med läxläsning skall erbjudas åt elever som har behov av det.
  • Sommarskola skall erbjudas elever som av olika skäl inte uppnått målen i något eller flera ämnen.
  • Vikten av god hälsa och ökad rörlighet skall i den mån det är möjligt genomsyra hela skolans verksamhet.
  • Svenska traditioner skall främjas och bevaras i samband med högtider och skolavslutningar.
  • Landsbygdsskolorna vill vi bevara i möjligaste mån. Detta för att underlätta för de som bor på landsbygden, men också för att skolorna bidrar till att upprätthålla en levande landsbygd.
  • Kommunen skall erbjuda valideringsmöjligheter till dem som har säker kunskap via yrkeslivserfarenhet eller annan utbildning till gymnasiepoäng. I de fall där kommunen inte kan erbjuda validering skall resa till annan ort med möjlighet erbjudas.

   

   

  Krafttag mot brottsligheten.

  • Områden och platser som är särskilt otrygga och brottsutsatta bör patrulleras av ordningsvakter.
  • Nattvandringsgrupper skall finnas och aktivt stödjas av kommunen.
  • Kommunen skall se till att representanter från kommun, polis, näringsliv och föreningar samverkar för att förebygga brott.
  • Kommunen skall satsa på att genom olika projekt, riktade till föräldrar, barn och ungdomar, förebygga missbruk och ungdomsbrottslighet.

   

  En värdig ålderdom.

  • Det skall inom kommunen finnas god beredskap att erbjuda äldre par ett gemensamt boende när den ena är i behov av vård. Vi vill införa en lokal parboendegaranti i väntan på att riksdagen lagstiftar om en sådan garanti.
  • Tillgången till lämpliga trygghets- och seniorboenden skall ses över och vid behov skall en utbyggnad ske.
  • Kommunen ska sträva efter att en personlig kontakt uppstår mellan brukaren och hemtjänstpersonal. För äldre människor med hemtjänst som själva har svårt att kontrollera besökares legitimitet skall möjlighet till besöksregistrering erbjudas tex genom fotografering utav alla besökare.
  • Den mat som serveras inom alla olika former av äldreboenden skall vara nylagad och näringsrik och utformad med hänsyn tagen till de äldres önskemål.
  • Kommunen skall införa en så kallad fixartjänst, det vill säga anställa personal som ska hjälpa alla äldre över 65 år med enklare sysslor i hemmet. På så sätt kan exempelvis onödiga fallolyckor undvikas.
  • Kommunen skall erbjuda meningsfulla aktiviteter för äldre i syfte att motverka isolering.
  • Trygghetslarm skall vara kostnadsfritt.